Všeobecné obchodní podmínky společnosti LABARA s.r.o. od 1.11.2023

IČ: 255 55 308, sídlem: Velká Bíteš - Jindřichov 33, PSČ 595 01

Ke stažení:
pdfKupní smlouva

pdf20231101 VOP LABARA.pdf

pdf20231101 pouceni.pdf

pdf20231101 formular.pdf


OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LABARA S.R.O.

1. Rozsah a platnost obchodních podmínek
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti LABARA s.r.o., IČ: 255 55 308, se sídlem Jindřichov 33, 595 01 Velká Bíteš (dále jen jako prodávající) třetím osobám (dále jen jako kupující) vznikající na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy nebo samostatné kupní smlouvy (dále také jako Smlouva).
1.2 Jednotlivá ustanovení uzavřených Smluv se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Uzavřením Smlouvy odkazující na tyto VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást uzavírané Smlouvy. Pro Rámcovou kupní smlouvu odkazující na tyto VOP upravující podmínky či určité smluvní meze pro dílčí kontrakty sjednávané na jejím základě (dále jen Rámcová smlouva) platí, že prodávající i kupující považují tyto VOP za nedílnou součást nejen Rámcové smlouvy, ale i jednotlivých realizačních smluv uzavíraných na jejím základě, ledaže by mezi stranami bylo ujednáno jinak.
1.3 Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí českým právem.

2. Vznik kupní smlouvy
2.1 Kupující podnikatel předkládá v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy s prodávajícím doklady o své právní subjektivitě, svém oprávnění podnikat (právnická osoba kopii výpisu z OR, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění, občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně, a je si vědom své povinnosti tyto údaje průběžně aktualizovat.
2.2 Jednotlivé kupní smlouvy či realizační smlouvy sjednávané v návaznosti na Rámcovou smlouvu jsou uzavírány na základě objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména telefonicky, e-mailem, v internetovém obchodě, poštou nebo osobně předaných v provozovně prodávajícího. Stejná forma platí i pro objednávky sjednávané bez podepsání Rámcové smlouvy. Prodávající není pro dodání zboží zavázán z jiného jednání než oboustranně podepsané kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky. Předloží-li prodávající kupujícímu na základě poptávky cenovou kalkulaci, nejde o návrh na uzavření smlouvy, ale jen o podklad pro vytvoření kupní smlouvy nebo objednávky, která musí být potvrzená prodávajícím. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu byla zaslána automatická informace o obdržení objednávky. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zaslat mu pozměněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh kupní smlouvy, která je v takovém případě uzavřena potvrzením ze strany kupujícího. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
2.3 Objednávka kupujícího by měla obsahovat
• identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho e-mail,
• přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
• způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.),
• požadovaný termín dodání zboží,
• číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.
Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.
2.4 Písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je uzavřena platná Smlouva.
2.5 V případě, že prodávající nebude schopen objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.
2.6 Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to některým ze způsobů uvedených v čl. 2.2 těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání nebo předání objednaného zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle čl. 2.4 těchto VOP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.

3. Práva a povinnosti stran Smlouvy
3.1 Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednaných podmínek (splatnost, forma úhrady).
3.2 Prodávající neodpovídá za to, když údaje uvedené kupujícím v objednávce neodpovídají skutečným požadavkům nebo potřebám kupujícího.

4. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí, odpovědnost za vady
4.1 Místem dodání zboží je sídlo či místo podnikání prodávajícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.
4.2 Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v místě podnikání prodávajícího či v místě dojednaném Smlouvou nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.
4.3 Prodávající si vyhrazuje dodat zboží s odchylkou +/- 5 % z objednaného množství jednotlivých položek zboží. Fakturace bude odpovídat dodanému množství s tolerancí měřicích přístrojů +/- 1 %. Zjištěné rozdíly v délce či hmotnosti spadající do této tolerance nepodléhají množstevní reklamaci.
4.4 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.
4.5 V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v místě podnikání prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje označení prodávajícího, množství a druh předávaného zboží, případné vyznačení vad předávaného zboží zjištěných dle následujících odstavců, hůlkově vyplněné jméno a příjmení přebírající osoby, její podpis, datum převzetí a viditelný otisk razítka kupujícího či číslo občanského průkazu přebírající osoby.
4.6 Dodací list by měl dále obsahovat i označení konkrétní osoby předávající zboží, funkci osoby předávající a přebírající a uvedení oprávnění k příslušnému úkonu.
4.7 V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce nebo samotným prodávajícím je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě do 3 pracovních dnů o této skutečnosti informovat prodávajícího (v případě dodání objednaného zboží přímo prodávajícím informuje kupující prodávajícího osobně v místě předání zboží).
4.8 Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle čl. 7.8 těchto VOP a § 2121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen jako OZ), a případné vady zjištěné při vynaložení odborné péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu e-mailem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 3 pracovních dnů; k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.
4.9 Prodávající je povinen nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace nebo od prohlídky reklamované dodávky oznámit kupujícímu, zda vadu zboží uznává či nikoliv. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady nenahraditelným poskytovatelem plnění (zejména znalce či výrobce). Uzná-li prodávající vadu, je povinen ji odstranit do 30 dnů od oznámení o uznání vady.
4.10 Způsob odstranění vady zboží je na rozhodnutí prodávajícího, především pak bezplatnou opravou nebo výměnou vadné části zboží. Provedení opravy třetí osobou je kupující oprávněn provést pouze na základě písemného souhlasu prodávajícího, který bude obsahovat také odsouhlasení rozsahu opravy a ceny za tuto opravu.

5. Dodací lhůty
5.1 Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě, dodáno v následujících lhůtách:
a) zboží, které bude mít prodávající na skladě, dodá zpravidla nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne přijetí objednávky prodávajícího,
b) zboží, které nebude mít prodávající na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu obstaráno. O této skutečnosti vyrozumí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího, a to s uvedením předpokládaného termínu dodání. V případě, že kupující nevznese písemně námitky proti předpokládanému termínu dodání sdělenému prodávajícím, a to do 3 pracovních dnů po obdržení vyrozumění, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.
5.2 Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem, je však povinen o tom v přiměřené lhůtě informovat předem kupujícího.
5.3 Prodávající může v závislosti na dodatečné dohodě s kupujícím dodat zboží po částech a kupující je povinen takové částečné plnění přijmout.

6. Kupní cena
6.1 Kupní cena zboží je stanovena prodávajícím v cenové nabídce.
6.2 Není-li výslovně uvedeno jinak nebo to jednoznačně ze Smlouvy nebo objednávky nevyplývá, kupní cena je uváděna bez DPH. Rozhodnou cenou je cena uvedená v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky; neobsahuje-li potvrzení objednávky údaj o kupní ceně, pak je rozhodnou cena uvedená v potvrzené objednávce.
6.3 Mimo kupní ceny je na faktuře zvlášť uvedená cena obalů užitých v souladu s čl. 10 těchto VOP.
6.4 Prodávající může kupujícímu poskytnout slevu z kupní ceny. Výše poskytnuté slevy je uvedená v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky či v potvrzené objednávce. Jestliže kupující řádně a včas neuhradí všechny své peněžité závazky vyplývající z dané kupní smlouvy nebo objednávky, je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu v plné výši, tedy včetně částky odpovídající poskytnuté slevě z kupní ceny.

7. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
7.1 V Rámcové smlouvě, kupní smlouvě nebo objednávce sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy a nadstandardního balení zboží:
a) platbu v hotovosti na pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího či k rukám prodávajícího při převzetí zboží přímo od prodávajícího ve sjednaném místě dodání,
b) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury; není-li splatnost uvedena ve Smlouvě nebo v objednávce, činí 30 dnů,
c) platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační, resp. doručovací adresu,
d) platbu inkasem zřízeným ve prospěch prodávajícího.
Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.
7.2 Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího. Za okamžik zaplacení kupní ceny se v případě placení v hotovosti nebo prostřednictvím poštovní poukázky považuje datum převzetí příslušné částky prodávajícím.
7.3 Faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek, bankovní spojení prodávajícího, variabilní symbol pro úhradu a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
7.4 Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy na kupní cenu, není-li v Rámcové smlouvě uvedeno jinak, přičemž na tuto zálohu prodávající vystaví zálohovou fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení zálohové faktury je objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována, avšak doba dodání se prodlužuje o dobu od doručení zálohové faktury kupujícímu do připsání platby na účet prodávajícího.
7.5 Prodávající vystavuje opravný daňový doklad jen za níže uvedených podmínek, vyjma případů popsaných v čl. 10 těchto VOP:
a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti plnění prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,
b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.
7.6 Úhrada opravného daňového dokladu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu před splatností).
7.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny. Do té doby není kupující oprávněn disponovat s předmětným zbožím jako s vlastním majetkem.
7.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy
• převezme zboží od prodávajícího,
• je mu převzetí umožněno prodávajícím, má-li si ho převzít,
• prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci, je-li zboží doručováno prostřednictvím dopravce.

8. Sankce a zrušení Smlouvy
8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
8.2 V případě, že se kupující dostane vůči prodávajícímu do prodlení s úhradou závazků delšího než 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v těchto případech žádat okamžité vrácení zboží, které je stále v jeho vlastnictví, případně si toto zboží odebrat, nebylo-li již zpracováno; k tomu je kupující povinen poskytnout plnou součinnost. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohové platby delšího než 14 dnů, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a žádat vůči kupujícímu náhradu škody, která mu vznikla.
8.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu je prodávající rovněž oprávněn přerušit dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po dobu takového přerušení není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s úhradou závazku vůči prodávajícímu se prodlužuje termín dodání veškerého objednaného, ale dosud nedodaného zboží.
8.4 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne. Pokud si kupující přes skutečnost, že je mu to prodávajícím umožněno, nepřevezme zboží ani do 30 dnů od termínu dodání, je prodávající oprávněn požadovat od 31. dne prodlení náklady na skladování ve výši 0,05 % z ceny nepřevzatého zboží za každý i započatý den prodlení.
8.5 Kterákoliv ze smluvních stran je před poskytnutím byť částečného plnění oprávněna Smlouvu nebo objednávku zrušit, s tím, že je povinna zaplatit druhé smluvní straně odstupné ve výši 50 % sjednané kupní ceny s DPH. Účinky zrušení Smlouvy nebo objednávky nastávají doručením písemného odstoupení a připsáním odstupného na účet druhé smluvní strany.

9. Vrácení zboží
9.1 Kupující je oprávněn vyměnit či vrátit bezvadné zboží v originálním balení jen na základě dohody s prodávajícím, přičemž kupující je povinen uhradit náklady na dopravu s tím spojené.
9.2 Načatá balení, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vyměněny ani vráceny.

10. Obaly
10.1 Pro přepravu, manipulaci a skladování zboží používá prodávající takové obaly, které při dodržení přiměřeného zacházení zamezí poškození dodávaného zboží. Pokud si kupující ve Smlouvě nebo objednávce nevymíní zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem, a druh obalu je proto obvyklý pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy.
10.2 Při přepravě, manipulaci a skladování zboží je nutné chránit veškeré zboží a expediční obaly proti vodě, nadměrné vlhkosti a dalším atmosférickým vlivům.
10.3 Prodávající vykupuje zpět pouze ty obaly, které byly dodány s jím dodaným zbožím a u kterých uvede jejich cenu.
10.4 Cena vykupovaných obalů poskytnutá prodávajícím je stanovena v závislosti na časovém úseku, ve kterém je kupující poskytne k odkupu, a její výše je uvedena ve Smlouvě, resp. příloze k ní.
10.5 Lhůta pro výkup obalů je maximálně 11 měsíců od dodání zboží, s nímž byly obaly dodány. Po uplynutí této lhůty již nelze obaly vykoupit.
10.6 Obaly je nutné vracet nepoškozené a čisté, nesmí být přeznačovány. A kupující je povinen vždy uvádět číslo či označení faktury, na níž byly obaly společně se zbožím fakturovány.
10.7 Vyúčtování výkupní ceny provede prodávající vystavením opravného daňového dokladu. Splatnost dokladu bude totožná s běžnou splatností faktur vystavovaných kupujícímu. Cena bude vyrovnána buď přímou finanční platbou, nebo zápočtem pohledávek.

11. Zvláštní ustanovení pro kupujícího-spotřebitele
11.1 Prodávající poskytuje kupujícímu-spotřebiteli záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. U konkrétního zboží může být vyznačena odlišná záruční doba; takový údaj má přednost před tímto ustanovením VOP. Záruka zaniká v případě
• poškození zboží požárem, přírodními vlivy a jinými objektivně nepředvídatelnými událostmi,
• užívání zboží způsobem, ke kterému není určeno,
• provedením jakékoliv úpravy či změny na zboží, které může mít vliv na funkčnost.
11.2 V internetovém obchodě prodávajícího eshop.labara.cz jsou kupujícímu-spotřebiteli k dispozici informace o možnosti odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy na dálku nebo mimo provozovnu prodávajícího a vzorový formulář odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v tomto případě činí ze zákona 14 dnů od převzetí zboží. Pokud byl spotřebitel poškozený nekalou obchodní praktikou prodávajícího, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, popřípadě má právo na přiměřené snížení ceny zboží, a to v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Škodu vzniklou na zboží může prodávající započíst na kupní cenu k vrácení kupujícímu-spotřebiteli. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti nebo přerušení dodávek zboží; o odstoupení prodávající kupujícího-spotřebitele bez zbytečného odkladu informuje.
11.3 Pokud je z důvodu na straně kupujícího-spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující-spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že kupující-spotřebitel zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. To se použije obdobně i v případě nevyzvednutí zboží při osobním odběru. Dále má prodávající v takových případech právo odstoupit od kupní smlouvy.
11.3 Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku sporu z kupní smlouvy nebo objednávky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn jednostranně provést změny těchto VOP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.labara.cz a e-mailovou zprávou vždy v časovém předstihu, a to s oznámením data nabytí účinnosti změny. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.
12.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.
12.3 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se zpráva považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu příjemce. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené ve Smlouvě nebo v objednávce.
12.4 Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů (kupujících).
12.5 Smluvní strany v souladu s § 564 OZ tímto vylučují možnost změnit obsah právního jednání projevem vůle v jiné než písemné formě, byla-li Smlouva nebo objednávka uzavřena písemně.
12.6 Smluvní strany, které jsou podnikateli, v souladu s § 558 odst. 2 OZ tímto vylučují přednost obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví, před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
12.7 Smluvní strana, která jedná nepoctivě a jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod za situace, kdy uzavření smlouvy se jeví jako vysoce pravděpodobné, je v souladu s § 1729 odst. 2 OZ povinna nahradit druhé straně škodu odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.
12.8 Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.
12.9 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2023.

 

Aktuálně
9.4. 2024

AMPER 2024

AMPER 2024 Ve dnech 19.–21. 3. 2024 proběhl 30. ročník veletrhu AMPER v halách V a F. AMPER je největší mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, osvětlení,…
8.3. 2024

AMPER 2024

  Poslední týdny se u nás nesou ve znamení příprav na veletrh Amper, který se bude se konat od 19. do 21. března v Brně. Tento veletrh je pro nás klíčovou…
Kontakt
LABARA s.r.o.
Jindřichov 33
595 01 Velká Bíteš
tel.: +420 566 533 128
fax: +420 566 533 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nahoru